Permisjonsreglement

Strammer inn permisjonsreglene

Osloskolen innfører nytt permisjonsreglement fra høsten 2013. Målet er å redusere elevfraværet, blant annet ved å stramme inn adgangen til å få permisjon til feriereiser i skoleåret.

– Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre ikke læringsrettede aktiviteter, sier direktør Astrid Søgnen.

Bakgrunnen for den nye Oslostandarden er et behov for å redusere fraværet i Osloskolen. Omfanget av permisjoner har økt til et nivå som går utover undervisningen, også for elevene som er på skolen, f.eks. i forbindelse med innleveringer, presentasjon av gruppearbeid o.l..

Rektorer har ønsket tydeligere føringer for behandlingen av et økende antall permisjonssøknader. Formålet med Oslostandarden for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen er å sikre likebehandling av søknader om permisjon og å redusere omfanget av fravær.

Sentrale føringer i standarden er følgende:

  • Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av prøver og kartlegginger

  • Unntak; familiebegivenheter som fest eller av særlig sorgpreget karakter

  • Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie eller andre festpregede familie-begivenheter

  • Det kan innvilges permisjon til familiebegivenheter som fest eller av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall eller begravelse

  • Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.